Dokumenty

Podstawowe dokumenty które mogą posłużyć do zawarcia aktu notarialnego:

 

  1.  Umowy sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej:

*numer księgi wieczystej prowadzonej dla konkretnej nieruchomości lub  wypis aktu notarialnego będącego podstawą nabycia zbywanej nieruchomości, lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia praw do spadku czy też Akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku gdy w księdze wieczystej pozostaje wpisany jeszcze spadkodawca,

* wypis z rejestru gruntów dla konkretnej działki pobrany w Starostwie Powiatowym i najlepiej z dołączonym do niego  wyrysem z mapy ewidencyjnej,

*zaświadczenie Burmistrza  miasta lub Wójta gminy o położeniu działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki plan jest uchwalony.

 

2. Umowy sprzedaży, zamiany, darowizny spółdzielczego  prawa do lokalu :

*Właściwe zaświadczenie  Spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy  własnościowym prawie do lokalu,

 

3. Aktu poświadczenia dziedziczenia:

*odpis  aktu zgonu spadkodawcy, odpisy  aktów urodzenia, małżeństwa  spadkobierców, a także numer PESEL jaki posiadał spadkodawca,

* jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość  – wypis z rejestru gruntów dla tej nieruchomości.