Usługi

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku, jedn. tekst (Dz.U. Nr 22, poz. 91 z poźn. zm). Zgodnie z ustawą notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujacych czynności:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Pośród aktów notarialnych notariusze Kancelarii notarialnej sporządzają między innymi umowy sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych i spółdzielczych praw do lokali.

Przed sporządzeniem czynności notarialnej uprzejmie prosimy o kontakt (najlepiej osobisty) w celu przedłożenia niezbędnych dokumentów i należytego przygotowania umowy. Przy dokonywaniu czynności niezbędny jest dokument tożsamości stron.

Fotolia_70001343_Subscription_XL


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_3acda7047f48a37a6a02564fd289e13b, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_3acda7047f48a37a6a02564fd289e13b, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: data (files). Please verify that the current setting in Unknown on line 0