Brandon Parker Authentic Jersey  Szatko Barbara Teresa i Stanisław Szatko. Kancelaria notarialna
 • banner

Usługi

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku, jedn. tekst (Dz.U. Nr 22, poz. 91 z poźn. zm). Zgodnie z ustawą notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujacych czynności:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Pośród aktów notarialnych notariusze Kancelarii notarialnej sporządzają między innymi umowy sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych i spółdzielczych praw do lokali.

Przed sporządzeniem czynności notarialnej uprzejmie prosimy o kontakt (najlepiej osobisty) w celu przedłożenia niezbędnych dokumentów i należytego przygotowania umowy. Przy dokonywaniu czynności niezbędny jest dokument tożsamości stron.

Fotolia_70001343_Subscription_XL

Rynek 34
34-400 Nowy Targ
Telefon: 18 264 87 20
Tel./Fax 18 266 26 81
e-mail: stanislaw.szatko@kin.pl
e-mail: teresa.barbara.szatko@kin.pl